ภาพหัวบล็อก - จากเว็บไซด์ผู้จัดการออนไลน์ ,  www.thairunning.com

 

 


 

ประกาศสำนักพระราชวัง

 

 

 


ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


ด้วยสำนักพระราชวังได้กำหนดการถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ดังนี้


1. เปิดศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะหน้า
พระฉายาล