copy code

posted on 03 Jan 2008 22:34 by maroommatum

  ยิ้มซะกว้างเลย ไปลอกเค้ามาแท้ๆ  ไม่ใกล้ไม่ไกลอ่ะ จากคุณโอ๊ต oatato ไม่รู้วันไหนจะว่าเอาก็ไม่รู้

ไอเดียดีจริง